Główny Urząd Statystyczny

INTERESUJESZ SIĘ STATYSTYKĄ?

Świetnie! W takim razie Olimpiada Statystyczna jest dla Ciebie!

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019.

Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Testy z zawodów szkolnych

Testy z zawodów okręgowych

Program

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.). Program, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie na etapie centralnym powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu tych przedmiotów wykraczającymi poza podstawę programową dla szkół ponadgimnazjalnych.

Obszary tematyczne

Zakres 1

Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych
Organizacja statystyki publicznej. Badania statystyczne. Etapy badania i rodzaje badań statystycznych. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania oraz przetwarzanie i wykorzystywanie informacji statystycznych (publikacje i bazy danych statystycznych statystyki publicznej).

Zakres 2

Analiza struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk masowych
Prezentacja graficzna i tabelaryczna danych. Miary dla danych indywidualnych i pogrupowanych: średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, średnia harmoniczna, kwantyle w tym: mediana, dominanta, wariancja i odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, klasyczny współczynnik zmienności, rozstęp, rozstęp ćwiartkowy, odchylenie ćwiartkowe, pozycyjny współczynnik zmienności, współczynniki asymetrii, kurtoza. Współczynnik korelacji Pearsona i współczynnik rang Spearmana. Przyrosty absolutne i względne. Indeksy łańcuchowe i o stałej podstawie, średni indeks zmian.

Zakres 3

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
Klasyczna definicja prawdopodobieństwa; prawdopodobieństwo warunkowe; prawdopodobieństwo całkowite; pojęcia kombinatoryczne: permutacja, kombinacja, wariacja, wariacja z powtórzeniami; zastosowanie kombinatoryki do obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń; schemat Bernoulliego, zmienna losowa skokowa, wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej skokowej.

Zakres 4

Rynek. Gospodarka. Przedsiębiorstwo
Rynek i jego elementy. Równowaga gospodarcza. Dochody i wydatki państwa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny. Inflacja. Zmiany w gospodarce. Globalizacja gospodarki. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek walutowy. Podatki. Bezrobocie. Podmioty gospodarcze. Organy rejestrowe. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw. Wynagrodzenia pracowników.

Zakres 5

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie
Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Wskaźniki rozwoju społecznego i gospodarczego: współczynniki urodzeń, zgonów, dzietności, feminizacji i maskulinizacji, przyrostu naturalnego, przyrostu rzeczywistego, średnia długość trwania życia, śmiertelność niemowląt, struktura wiekowa ludności, wskaźnik gęstości zaludnienia, wskaźnik urbanizacji, wskaźnik dynamiki zmian ludności, współczynnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia. Klasyfikacja państw świata z uwzględnieniem PKB, PKB per capita i HDI. Ludność świata. Działalność gospodarcza na świecie: zasoby naturalne, rolnictwo, przemysł, usługi, eksport i import. Geografia Polski: zagadnienia ludnościowe, środowisko przyrodnicze i działalność gospodarcza. Struktura społeczna. Struktura klasowo-warstwowa polskiego społeczeństwa. Wskaźniki nierówności społecznych w Polsce, wykluczenia społecznego, wykluczenia cyfrowego. Przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze po 1989 r. (w tym zmiany PKB, PKB per capita i inflacji). Samorząd terytorialny w Polsce: charakterystyki ilościowe samorządności w Polsce, struktura samorządu w Polsce, analiza dochodów i wydatków. Polska w Unii Europejskiej: charakterystyki ilościowe Unii Europejskiej dotyczące narodowości, ludności, języków.

Zakres 6

Technologia, przyroda, nauki o zdrowiu
Opracowywanie informacji statystycznych za pomocą komputera, z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Excel). Sposoby gromadzenia danych. Nośniki danych i ich pojemności. Wzrost zasobów danych w świecie. Przyczyny i występowanie chorób cywilizacyjnych w Polsce i na świecie. Ochrona przyrody i środowiska. Problemy ekologiczne w świecie. Zmiany środowiska naturalnego w wyniku działalności gospodarczej. Współczesne zagrożenia związane z rozwojem gospodarczym. Zdrowie a długość trwania życia. Epidemie – najważniejsze współczesne zagrożenia. Główne problemy zdrowotne w różnych regionach świata.

Literatura

Poniżej znajduje się wykaz publikacji i materiałów niezbędnych w celu przygotowania się uczestników do Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2018/2019.

Zalecana literatura

Czasopisma

Bazy danych

Publikacje GUS

Akty prawne

Struktura organizacyjna


KOMITET GŁÓWNY

 • dr Dominik Rozkrut (Prezes GUS, przewodniczący)
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (Z-ca przewodniczącego)
 • dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Grzegorz Kończak
 • dr Bożena Łazowska (Centralna Biblioteka Statystyczna)
 • dr Agnieszka Piotrowska-Piątek (Urząd Statystyczny w Kielcach)
 • Emilia Andrzejczak (sekretarz, Główny Urząd Statystyczny)

               
               

KOMITET PROGRAMOWY

 • dr hab. Jacek Białek (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Artur Mikulec (Uniwersytet Łódzki, Urząd Statystyczny w Łodzi)
 • dr Adrianna Mastalerz-Kodzis (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Magdalena Mojsiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Urząd Statystyczny w Szczecinie)
 • dr hab. Andrzej Młodak (Urząd Statystyczny w Poznaniu)

BIURO KOMITETU GŁÓWNEGO

 • Marta Jankowska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Izabella Gawarecka (Główny Urząd Statystyczny)
 • Beata Ślingwan (Główny Urząd Statystyczny)
 • Ewa Walska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Eliza Łopaciuk(Główny Urząd Statystyczny)
 • Tomasz Kozłowski (Główny Urząd Statystyczny)
 • Łukasz Nowak (Główny Urząd Statystyczny)
 • Beata Zawistowska (Główny Urząd Statystyczny)
 • Teresa Szczepaniak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Katarzyna Pindor (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Grażyna Mikołajczak (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Paweł Wojtkowski (Centrum Informatyki Statystycznej)
 • Małgorzata Bąba (Centrum Informatyki Statystycznej)

16 KOMITETÓW OKRĘGOWYCH

 • Komitet Okręgowy w Białymstoku
  • Ewa Kamińska-Gawryluk (Przewodniczący)
  • dr Dorota Wyszkowska (Z-ca przewodniczącego)
  • Joanna Mojsa (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Bydgoszczy
  • dr Wiesława Gierańczyk (Przewodniczący)
  • dr Dominik Śliwicki (Z-ca przewodniczącego)
  • Małgorzata Górka (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Gdańsku
  • prof. UG dr hab.Jerzy Auksztol (Przewodniczący)
  • Teresa Plenikowska - Ślusarz (Z-ca przewodniczącego)
  • Zbigniew Pietrzak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Kielcach
  • dr Barbara Piasecka-Janowicz (Przewodniczący)
  • Beata Bielewicz- Kosińska (Z-ca przewodniczącego)
  • Włodzimierz Chłopek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Katowicach
  • Aurelia Hetmańska (Przewodniczący)
  • dr Michał Trzęsiok (Z-ca przewodniczącego)
  • Renata Włodarska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Krakowie
  • Agnieszka Szlubowska (Przewodniczący)
  • Grzegorz Ruta (Z-ca przewodniczącego)
  • Monika Wałaszek (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski (Przewodniczący)
  • dr Sławomir Dziaduch (Z-ca przewodniczącego)
  • Elżbieta Łoś (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Łodzi
  • dr Piotr Ryszard Cmela (Przewodniczący)
  • Katarzyna Szkopiecka (Z-ca przewodniczącego)
  • Monika Skorzybót (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Olsztynie
  • Marek Morze (Przewodniczący)
  • dr Elżbieta Lorek (Z-ca przewodniczącego)
  • Agnieszka Zapolska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Opolu
  • Janina Kuźmicka (Przewodniczący)
  • Monika Bartel (Z-ca przewodniczącego)
  • Maria Mołodowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Poznań
  • Dorota Foremska (Przewodniczący)
  • Piotr Jastrzębski (Z-ca przewodniczącego)
  • dr hab. Andrzej Młodak (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Rzeszów
  • dr Marek Cierpiał-Wolan (Przewodniczący)
  • dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR (Z-ca przewodniczącego)
  • Angelika Koprowicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Szczecin
  • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Przewodniczący)
  • Magdalena Wegner (Z-ca przewodniczącego)
  • Janina Ofiarska (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Warszawa
  • Agnieszka Ajdyn (Przewodniczący)
  • Tomasz Zegar (Z-ca przewodniczącego)
  • Klaudia Peszat (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Wrocław
  • dr Małgorzata Wojtkowiak- Jakacka (Przewodniczący)
  • Halina Woźniak (Z-ca przewodniczącego)
  • Marta Woźniakiewicz (Sekretarz)
 • Komitet Okręgowy w Zielona Góra
  • Krystyna Motyl (Przewodniczący)
  • prof. dr hab. Roman Zmyślony (Z-ca przewodniczącego)
  • Robert Wróbel (Sekretarz)

KOMISJE SZKOLNE