Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a)  1 - (1 -  N )2
1000
b)  (1 -  N )2
1000
c)  N  ∙ (1 -  N ) +  N2
1000 1000 106
d)  N  +  N  - 2 N2
1000 1000 106
Wyszczególnienie2000200520102015
Imigranci7 3319 364155 131218 147
Emigranci26 99922 242218 126258 837

Źródło: Publikacja Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018, GUS, Warszawa

Biorąc pod uwagę dane zawarte w tablicy oceń prawdziwość poniższych zdań:

Q1.5 = 705 zł na osobę w gospodarstwie domowym

oraz

Q4.5 = 2011 zł na osobę w gospodarstwie domowym

Zaznacz poprawne wnioski płynące z wartości tych parametrów:

xi1234444
yi10121416181818
xi4444444
yi10121416181818
xi1234444
yi10121416202020
xi0135555
yi1246888
Województwo200020092018
MAZOWIECKIE5 115 0105 222 1675 403 412
ŚLĄSKIE4 758 9444 640 7254 533 565
WIELKOPOLSKIE3 345 3163 408 2813 493 969
MAŁOPOLSKIE3 229 1393 298 2703 400 577
DOLNOŚLĄSKIE2 912 1952 876 6272 901 225

Źródło: BDL GUS

a) MAZOWIECKIE
b) ŚLĄSKIE
c) WIELKOPOLSKIE
d) MAŁOPOLSKIE
e) DOLNOŚLĄSKIE
a) P(X < -EX)
b) P(X > 2x)
c) P(X >  4x)
3
d) P(-2 < X < 1,01x)
e) P(X < 4x)
WYSZCZEGÓLNIENIE2012201320142015201620172018
rok poprzedni=100
Sprzedaż produktu X23AW103,4106,5106,7107,7106,7108,2106,1

Ponadto wyznaczono trzy mierniki A,B,C:

Poprawnie wyznaczoną średnią obrazującą przeciętne tempo zmian wielkości sprzedaży w latach 2011 – 2018 dla wszystkich objętych prezentowanym szeregiem lat przedstawia/przedstawiają:

Źródło dochoduGrupa kwintylowa
IIIIIIIVV
Z pracy najemnej272,77537,97739,76952,021661,47
Z pracy na własny rachunek29,3757,1783,84127,87375,88
Z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie -21,3028,5928,2743,77258,83
Ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych140,44241,95390,41539,74596,28
Z pozostałych świadczeń społecznych206,60167,63100,1465,6247,55

Uwaga: Grupy kwintylowe wyznaczono w oparciu o przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych ogółem.

Źródło: Publikacja Budżety gospodarstw domowych 2017, GUS, Warszawa.

a) Z pracy najemnej
b) Z pracy na własny rachunek
c) Z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie
d) Ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych
e) Z pozostałych świadczeń społecznych
a) makler po jednym dniu od zakupu zaobserwuje wyłącznie wzrosty kursów zakupionych akcji
b) makler po jednym dniu od zakupu zaobserwuje wyłącznie spadki kursów zakupionych akcji
c) makler zakupił akcje wyłącznie jednej spółki
d) makler po jednym dniu od zakupu zaobserwuje wzrost kursu akcji dokładnie jednej spółki
e) makler po jednym dniu od zakupu zaobserwuje spadek kursu akcji przynajmniej jednej spółki

Odsetek pracowników w wybranych „wielkich” grupach zawodów otrzymujących wynagrodzenia miesięczne ogółem brutto co najwyżej równe przeciętnemu wynagrodzeniu ogółem brutto w październiku 2018 r. (tzn. ≤ 5003,78 zł)

Symbol i nazwa „wielkiej” grupy zawodów według Klasyfikacji Zawodów i SpecjalnościOgółemMężczyźniKobiety
w procentach
OGÓŁEM
W tym
66,060,971,2
1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy26,422,131,3
2. Specjaliści 45,835,251,7
3. Technicy i inny średni personel63,950,574,8
4. Pracownicy biurowi80,276,682,7

Wskaż wnioski, które można wyciągnąć wyłącznie na podstawie powyższych informacji:

oraz

Oceń, które stwierdzenie/a jest/są poprawne:

Źródło: publikacja Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w roku 2018, GUS, Warszawa.

WPE = wskaźnik relatywnie wysokich dochodów w % gospodarstw domowych – wskaźnik relatywnego ubóstwa dochodowego w % gospodarstw domowych

Uporządkuj podane województwa w kolejności rosnącej według wartości wskaźnika polaryzacji ekonomicznej (WPE), obliczonego zgodnie ze wzorem w ramce:

a) opolskie
b) łódzkie
c) mazowieckie
d) zachodniopomorskie
e) lubelskie
Wartość xi01005001000
Prawdopodobieństwo P(X=xi)0,050,20,60,15

Niech FX(t)=P(X < t) oznacza dystrybuantę zmiennej losowej X, a E(X) – jej wartość oczekiwaną. Uporządkuj poniższe wartości od najmniejszej do największej:

a) P(3X < 1000)
b) F(E(10+X))
c) E(1/(X+1))
d) P(X > E(X))
e) F(1010)