Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a) wylosowanie kuli z literą łacińską
b) wylosowanie kuli z literą grecką
c) wylosowanie kuli z wielką literą
d) wylosowanie kuli z literą delta
e) wylosowanie kuli z małą literą
a) Afryka
b) Azja
c) Europa
d) Ameryka Północna
e) Australia i Oceania
xi -200 0 200
P(X=xi) 1/3 1/3 1/3
a) nieotrzymania ani razu pięciu oczek
b) otrzymania co najmniej raz pięciu oczek
c) otrzymania trzy razy pięciu oczek
d) otrzymania co najwyżej dwa razy pięciu oczek
e) otrzymania sumy oczek większej niż 25
a) Kazachstan
b) Japonia
c) Polska
d) Norwegia
e) Chiny
wydatki na pewne dobro (w zł) 0-40 40-80 80-100 100-120 powyżej 120
liczba osób 40 200 160 60 40
a) otrzymanie liczby pierwszej
b) otrzymanie liczby nieparzystej
c) otrzymanie liczby doskonałej
d) otrzymanie liczby pierwszej nieparzystej
e) otrzymanie liczby nieparzystej, jeżeli wiadomo, że wylosowano liczbę pierwszą
a) uwolnienie cen żywności (zastąpienie cen regulowanych cenami rynkowymi)
b) przystąpienie do strefy Schengen
c) pierwsze demokratyczne wybory Prezydenta RP
d) referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
e) przystąpienie Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)