Quiz

Powrót


 
 
 
 
 
a)  10!
1!2!2!2!3!
b)  10!
5!
c)  10!
2!2!2!3!
d)  10!
a) otrzymanie iloczynu oczek nie większego niż 35
b) otrzymanie iloczynu oczek mniejszego niż 37
c) otrzymanie iloczynu oczek będącego liczbą parzystą
d) otrzymanie iloczynu oczek większego niż 37
e) otrzymanie iloczynu oczek nie mniejszego niż 35
a) użytki rolne
b) grunty zabudowane i zurbanizowane
c) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
d) użytki ekologiczne
e) grunty pod wodami
przedsiębiorstwo A B C D E
wydatki na reklamę w mln zł 5 4 3 2 1
zyski w mln zł 11 8 6 4 2
a) wylosowana liczba naturalna jest podzielna przez 2 i 3
b) wylosowana liczba naturalna jest podzielna przez 3 i 4
c) wylosowana liczba naturalna jest podzielna przez 2 lub 3
d) wylosowana liczba naturalna jest podzielna przez 3 lub 4
e) wylosowana liczba naturalna jest podzielna przez 24
a) Hiszpania
b) Malta
c) Niemcy
d) Polska
e) Finlandia
xi 100 200 300 400 500
P(X = xi) 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
xi 100 200 300 400
P(X = xi) 1/4 1/4 1/4 1/4
xi 0 100 200 300 400
P(X = xi) 1/5 1/4 1/10 1/4 1/5
xi 0 100 200 300 400
P(X = xi) 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
wydatki na pewne dobro (w zł) 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100
liczba osób 40 60 100 60 40
a) handel, naprawa pojazdów samochodowych
b) przetwórstwo przemysłowe
c) budownictwo
d) działalność finansowa i ubezpieczeniowa
e) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
a) wszystkich liczb czterocyfrowych
b) liczb czterocyfrowych większych od 4999
c) liczb czterocyfrowych takich, że cyfra tysięcy i cyfra dziesiątek jest nieparzysta, a pozostałe dwie są parzyste
d) liczb czterocyfrowych podzielnych przez pięć
e) liczb czterocyfrowych nieparzystych